ΑΝΕΓΕΡΣΗ
Η ΟΜΑΔΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΜΑΣ
Ως εξειδικευμένη εταιρεία μεταλλικών κατασκευών που παρέχει ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών, προσφέρουμε την υπηρεσία της ανέγερσης των κατασκευών μας. Παρόλο που σχεδόν το 90% της αξίας του προϊόντος μας δημιουργείται στα γραφεία και στο εργοστάσιο της εταιρείας μας, το εργοτάξιο είναι ο χώρος όπου οι πελάτες μας έχουν την πρώτη άμεση επαφή με την ομάδα μας και ο χώρος όπου βλέπουν την ολοκληρωμένη μεταλλική κατασκευή που μας ανέθεσαν να κατασκευάσουμε. Συνεπώς, για να διασφαλίσουμε την αξιοπιστία και τις απαιτούμενες ικανότητες για αυτή την καίρια υπηρεσία, απασχολούμε άμεσα μια ομάδα από επαγγελματίες ανεγέρτες με συναθροιστική εργοταξιακή εμπειρία 100 ετών, οι οποίοι είναι σε θέση να εκτελέσουν την ανέγερση των μεταλλικών στοιχείων με ασφάλεια και ακρίβεια. Επιπλέον, σε περιόδους αυξημένης ζήτησης, συνεργαζόμαστε με έμπιστα εξωτερικά συνεργεία ανέγερσης για την καλύψη των εργοταξιακών αναγκών μας. Οι ομάδες ανέγερσής μας λειτουργούν σε όλη την επικράτεια και έχουν εκτελέσει τοποθετήσεις μεταλλικών σε πολλούς τομείς.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ
Κάθε εργοτάξιο συντονίζεται από την έναρξη έως την παράδοση, από έναν επιβλέπων εργοταξίου, είτε μηχανικό είτε εργοδηγό, ο οποίος διασφαλίζει τη συνοχή στην ροή εργασιών και ο οποίος αποτελεί τον μοναδικό αρμόδιο επικοινωνίας. Οι εργοταξιακές υπηρεσίες μας ξεκινούν με την αρχική τοπογραφική αποτύπωση του χώρου, η οποία ακολουθείται από την προπαρασκευή του εργοταξίου. Αναπτύσσουμε το σχέδιο ανέγερσης μας, το οποίο περιλαμβάνει μια λεπτομερή περιγραφή της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί, την ταυτοποίηση πιθανών κινδύνων και τα μέτρα ασφαλείας που θα ληφθούν. Οι ανεγέρτες ενημερώνονται πριν την άφιξή τους στο εργοτάξιο και σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, οι επιβλέποντες μπορούν να καλέσουν τα μέλη της ομάδας σε έκτακτες σύντομες συναντήσεις ενημέρωσης. Το σχέδιο ανέγερσης καθορίζεται αρκετό καιρό πριν την έναρξη εργασιών, και σε συνεργασία με την ομάδα παραγωγής μας, ούτως ώστε η ροή των μεταλλικών συγκροτημάτων που παραδίδονται στο εργοτάξιο να είναι σύμφωνη με τη σειρά ανέγερσης και επίσης, για να δώσουμε στον κύριο του έργου τον απαραίτητο χρόνο για να πραγματοποιήσει όλες τις προετοιμασίες του χώρου για την ανέγερση. Έπειτα, καθορίζουμε το σχέδιο ανύψωσης του έργου, χρησιμοποιώντας πιστοποιημένα ανυψωτικά μέσα και κινητές εργοεξέδρες σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε εργοταξίου. Η ομάδα ανέγερσης μας μπορεί να αναλάβει την τοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών, πλαγιοκάλυψης, επικάλυψης, υδρορροών, ντεκ σύμμικτης πλάκας, διατμητικών ήλων και πλέγματος σήμανσης άκρων, τόσο σε νέες κατασκευές όσο και σε υφιστάμενα κτίρια. Επιπλέον, μπορεί να εκτελέσει επιτόπου εργοταξιακές τροποποιήσεις (μοντάρισμα και συγκολλήσεις) εφόσον απαιτηθεί, με ελάχιστη διακοπή των εργασιών ανέγερσης, ούτως ώστε να μην επηρεαστούν οι προθεσμίες παράδοσης του έργου.