ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΕΑ
Παρέχουμε μεταλλικά κτίρια σε όλους τους τομείς της οικονομίας για πάνω από 30 χρόνια. Η ομάδα μας μπορεί να υλοποιήσει τους περισσότερους τύπους φερόντων συστημάτων από απλά δίρριχτα, μονόριχτα και χαμηλά πολυόροφα μέχρι δικτυώματα μεγάλων ανοιγμάτων, μεσαία πολυόροφα και σύνθετες μεταλλικές κατασκευές εντός κέντρων πόλεων. Έχουμε επενδύσει σε σχεδιαστικά λογισμικά τα οποία μας επιτρέπουν να ωφελούμαστε από ακριβείς κατασκευαστικές λεπτομέρειες και συντομότερους χρόνους παράδοσης. Η τρέχουσα παραγωγική μας δυνατότητα είναι στους 200 τόνους ανά μήνα.

Για τα μεταλλικά κτίριά μας προσφέρουμε διάφορες τελικές κατεργασίες επιφάνειας: αμμοβολή, εποξικά αστάρια, σφραγιστικές βαφές, διογκούμενες πυράντοχες βαφές και γαλβάνισμα. Σε ότι αφορά την πυροπροστασία, μπορούμε να επιτύχουμε απαιτήσεις πυραντίστασης από 30 έως 120 λεπτών.

Τα μέλη της ομάδας ανέγερσης μας είναι καταρτισμένα στη διαχείριση όλων των πλευρών μιας ανέγερσης μεταλλικών κτιρίων με ασφάλεια, εντός προθεσμιών και προϋπολογισμού. Εκτελούμε επιμελείς ποιοτικούς ελέγχους στα ανεγερθέντα μεταλλικά συγκροτήματα και στους κόμβους τους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την τοποθέτηση πλαγιοκάλυψης, επικάλυψης και συστημάτων υδρορροών.