ΣΥΜΜΙΚΤΑ ΚΤΙΡΙΑ
Η σύμμικτη κατασκευή έχει καταστεί ως η κυρίαρχη μέθοδος δόμησης πολυωρόφων κτιρίων εδώ και περίπου είκοσι χρόνια. Έχει επικρατήσει στα χαμηλά και μεσαία πολυώροφα εμπορικής και ειδικής χρήσης, σε πολυκαταστήματα, κλινικές, σχολεία, κτίρια γραφείων και πολυώροφα κτίρια στάθμευσης αυτοκινήτων. Ειδικότερα στην Ελλάδα η χρήση σύμμικτων πλακών συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση της χρήσης των μεταλλικών κατασκευών στα έργα Πολιτικού Μηχανικού.

Τόσο ο χάλυβας όσο και το σκυρόδεμα έχουν ιδιότητες που τους προσδίδουν αντοχή αλλά και ευπάθειες. Η σύμμικτη κατασκευή θεωρείται προηγμένη μέθοδος δόμησης, διότι μέσω της ένωσης των δυο υλικών, του χάλυβα για την απόκρισή του στον εφελκυσμό και του σκυροδέματος για την απόκρισή του στη θλίψη, επιτυγχάνεται η απαιτούμενη δομική αντοχή και ακαμψία με τον πιο ελαφρύ σχεδιασμό και την ελάχιστη χρήση υλικών. Σε παρόμοια λογική με το οπλισμένο σκυρόδεμα, στη σύμμικτη κατασκευή, ο χάλυβας και το σκυρόδεμα λειτουργούν συνδυαστικά και συμπληρωματικά σαν μια ενιαία μονάδα, προσφέροντας ωστόσο ταχύτερους χρόνους κατασκευής. Επιπλέον, στη σύμμικτη μέθοδο, μεγάλα ανοίγματα μπορούν να γεφυρωθούν και κατά συνέπεια να μειωθεί η μεταλλική διαδοκίδωση. Οι σύμμεικτες κατασκευές είναι κατασκευές υψηλής απόδοσης με μειωμένο ίδιο βάρος, μειωμένες απαιτήσεις θεμελίωσης και μειωμένα εργατικά κόστη και χωρίς χρήση ξυλότυπου. Τέλος, η οικονομία υλικών τις καθιστά εξαιρετικά βιώσιμες κατασκευές.

Αναλαμβάνουμε την τοποθέτηση των χαλυβδόφυλλων και τη διαμόρφωση του καταστρώματος, το οποίο στη συνέχεια θα λειτουργήσει ως μεταλλότυπος κατά την έγχυση του σκυροδέματος. Προσφέρουμε την προμήθεια μιας ποικιλίας τραπεζοειδών χαλυβδόφυλλων, σε διάφορα πλάτη, βάθη και αποχρώσεις. Η υποδομή της σύμμικτης πλάκας τον ορόφων του κτιρίου που θα παραλάβει τα φορτία κατά τη διάρκεια ζωής της κατασκευής,  συμπληρώνεται από την τοποθέτηση διατμητικών ήλων. Εκτελούμε και τους δυο τύπους συγκόλλησης διατμητικών ήλων, είτε απευθείας στη χαλύβδινη δοκό είτε με παρεμβολή χαλυβδόφυλλου.