ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η πρώτη και βασικότερη ευθύνη της εταιρείας μας είναι η υγεία του ανθρώπινου δυναμικού μας. Σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας, φροντίζουμε για την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού μας, καθώς και όλων των ατόμων που ενδεχομένως να επηρεάζονται από τις εργασίες που εκτελεί η εταιρεία μας. Προθεσμίες, τεχνικές αστοχίες και οικονομικές απώλειες είναι δευτερευούσης σημασίας σε σχέση με την προφύλαξη των εργαζομένων μας και την παροχή ενός ασφαλούς χώρου εργασίας. Για τη διασφάλιση της εφαρμογής υψηλών προδιαγραφών ασφάλειας, η εταιρείας μας απασχολεί εξειδικευμένους συνεργάτες στην Ασφάλεια και Υγεία, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την σύνταξη, την αξιολόγηση και την βελτιστοποίηση ενός συστήματος οδηγιών ασφαλούς εκτέλεσης εργασιών, ειδικά προσαρμοσμένου στις ανάγκες της εταιρείας μας, το οποίο καλύπτει τις εγκαταστάσεις μας και τις εργοταξιακές μας δραστηριότητες. Οι άμεσοι και οι μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι εντοπίζονται, περιορίζονται και ελέγχονται με βάση την διαδικασία διαχείρισης κινδύνων.
Ο στόχος μας είναι απλός και ρεαλιστικός. Όλοι οι εργαζόμενοι μας πρέπει να επιστρέφουν σπίτι ασφαλείς και υγιείς στο τέλος κάθε εργάσιμης μέρας. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι ανάγκη να εγείρουμε την Ασφάλεια και Υγεία από τις σελίδες των εγγράφων και των πιστοποιητικών και να την διαχειριστούμε σε επίπεδο εταιρικής κουλτούρας. Η καλλιέργεια μια κουλτούρας φροντίδας και προσοχής αφενός, και πειθαρχίας και σύνεσης αφετέρου αποτελεί το συντομότερο δρόμο για την επίτευξη του στόχου μας.

Η σύνταξη μιας ολοκληρωμένης Πολιτικής Ασφάλειας και Υγείας μπορεί να αποτελεί ευθύνη του Διευθύνοντος Συμβούλου, ωστόσο η επιτυχής εφαρμογή αυτής της πολιτικής βασίζεται στη συνεισφορά και τη δέσμευση όλων των εμπλεκομένων. Η Ασφάλεια και Υγεία είναι ένας συλλογικός στόχος, και για να υπάρξει πρόοδος, χρειάζεται συνεργασία στην ομάδα.

Η εταιρεία μας φροντίζει να παρέχει εγκαταστάσεις ασφαλείς, χωρίς κινδύνους για την υγεία του προσωπικού της. Επιθεωρούμε τακτικά τους χώρους εργασίας μας και φροντίζουμε να διατηρούνται οι ασφαλείς οδεύσεις πρόσβασης και διαφυγής από τους χώρους του εργοστασίου. Πραγματοποιούμε ένα κυλιόμενο πρόγραμμα εκπαιδεύσεων το οποίο έχει σαν στόχο να παρέχει τη δυνατότητα και τη καθοδήγηση σε όλο το προσωπικό από την παραγωγή μέχρι το διοικητικό συμβούλιο να εργάζονται με ασφάλεια. Η εκπαίδευση είναι απαραίτητη για να διατηρεί τους εργαζόμενους σε επαγρύπνηση σε σχέση με τους κινδύνους που ελλοχεύουν γύρω από τις εργασίες που εκτελούν και τα μηχανήματα που λειτουργούν. Εργαζόμενοι, υπεργολάβοι και όσοι εργάζονται εκπροσωπώντας μας έχουν υποχρέωση να εργάζονται με ασφάλεια και απόδοση, να χρησιμοποιούν τον παρεχόμενο εξοπλισμό με ασφαλή τρόπο, να ακολουθούν πιστά τα πρωτόκολλα ασφαλείας, να διατηρούν το χώρο εργασίας τους ασφαλή για τους ίδιους και για τους συναδέλφους τους, να μεταφέρουν υλικά και αντικείμενα με ασφαλή τρόπο, να τηρούν στάση επαγρύπνησης ως προς της αποφυγή ατυχημάτων και να αναφέρουν περιστατικά τα οποία οδήγησαν ή θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε τραυματισμό ή ζημίες. Αποτελεί σταθερή επιθυμία της διοίκησης, οι εργαζόμενοι να συμμετέχουν τακτικά και να παρέχουν συμβουλές πάνω στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας. Μικροατυχήματα, όσο επουσιώδη και να είναι, αντιμετωπίζονται ως ευκαιρίες για την περαιτέρω βελτίωση της απόδοσής μας. Η πολιτική της εταιρείας μας είναι να ενθαρρύνει όλους τους εργαζόμενους να θέτουν ανοιχτά τυχόν ζητήματα ασφαλείας που τους απασχολούν, και ποτέ να μην εργάζονται κάτω από επικίνδυνες συνθήκες εργασίας.
Η προσέγγιση ασφάλειας ως προς τα εργοτάξια μας έχει σαν στόχο την κάλυψη της ασφάλειας των εργαζομένων, των υπεργολάβων και του κοινού. Κινητοί γερανοί, καλαθοφόρα, εργοεξέδρες, τηλεσκοπικά περονοφόρα, μπάρες προστασία, δίχτυα ασφαλείας και μέσα προστασίας επιλέγονται με βάση τις ειδικές ανάγκες του εκάστοτε εργοταξίου. Για κάθε εργοτάξιο συντάσσεται σχέδιο ανέγερσης. Οι εργαζόμενοί μας είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν, να ελέγχουν και να φροντίζουν τα μέσα ατομικής προστασίας που τους παρέχονται. Παρόλο που η εταιρεία μας εργάζεται κατά καιρούς σε μεγάλα και σύνθετα εργοτάξια, οι τεχνικοί ασφαλείας μας έχουν καταφέρει να επιτύχουν μια εξαιρετική διαχείριση κινδύνων. Αισθανόμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες που πρόσφατα ξεπεράσαμε τις 300.000 ώρες χωρίς ατυχήματα με απώλεια χρόνου εργασίας.