ΝΑΥΠΗΓΙΚΑ
Τα έργα μεταλλικών κατασκευών μας δεν περιορίζονται στην ξηρά. Με τις εγκαταστάσεις να βρίσκονται κοντά στα ναυτιλιακά κέντρα του Πειραιά και της Ελευσίνας καθώς και στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, τα τελευταία 10 χρόνια εξυπηρετούμε την ναυπηγική βιομηχανία, αρχικά προμηθεύοντας υπηρεσίες επεξεργασίας ελασμάτων και διατομών και στη συνέχεια κατασκευάζοντας μεγαλύτερες και πιο σύνθετες ολοκληρωμένες ναυπηγικές κατασκευές όπως συστήματα αποστατών για την προστασία λιμένων, πλωτές πλατφόρμες από μεταλλικό σκελετό, μεταλλικά εξαρτήματα για ναυτικούς γερανούς, πλωτήρες, εξέδρες, ποντούνια, τύμπανα για βαρούλκα, καθώς και συγκολλητές κυλινδρικές ή σωληνωτές κατασκευές.

Οι συγκολλήσεις μας εκτελούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες συγκόλλησης που ορίζει το πρότυπο που διέπει την εκάστοτε κατασκευή. Οι κατασκευαστικές μας δυνατότητες συμπληρώνονται από την παροχή πλήρων εσωτερικών καθώς και ανεξάρτητων οπτικών, καταστροφικών και μη-καταστροφικών ελέγχων.