ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Η προσέγγισή μας προς την ποιότητα βασίζεται στον ακρογωνιαίο λίθο της βιομηχανίας μας: η εφαρμογή μιας εμπεριστατωμένης πολιτικής ποιότητας μειώνει σημαντικά τους κινδύνους της βιομηχανοποίησης καθώς και τις κατασκευαστικές αστοχίες. Για την τήρηση της δέσμευσής μας για μια κουλτούρα διαρκούς βελτίωσης, το τμήμα Ποιότητας μας  εφαρμόζει αυστηρά συστήματα διαχείρισης ποιότητας με συνεχή παρακολούθηση και τακτικούς εσωτερικούς ελέγχους. Ένα ποσοστό μεγαλύτερο από το 80% του κύκλου εργασιών μας προέρχεται από κατ’ εξακολούθηση συνεργασίες – απόδειξη ότι η προσπάθειά μας να έχουμε την ποιότητα ως βασικό οδηγό στα έργα που εκτελούμε αποδίδει καρπούς.
Οι κατασκευές μας παράγονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτουν οι εθνικοί και οι διεθνείς κανονισμοί. Σε έργα όπου υπάρχει ειδική απαίτηση του πελάτη για υπέρβαση των προδιαγραφών, προβαίνουμε σε κοινοποίηση των κατάλληλων τεχνικών οδηγιών στην ομάδα της παραγωγής μας και σε αυστηροποίηση του επιπέδου αποδοχής σφαλμάτων κατά τους ποιοτικούς ελέγχους μας. Η εταιρεία μας απασχολεί Υπεύθυνο Ποιότητας πλήρους απασχόλησης καθώς και Υπεύθυνο Συντονιστή Συγκολλήσεων.
Επιδιώκουμε να έχουμε τις κατασκευαστικές μας δυνατότητες πιστοποιημένες και αναγνωρισμένες από τρίτους φορείς ούτως ώστε το πελατολόγιό μας να έχει τη μέγιστη εμπιστοσύνη στην εταιρεία μας. Έχουμε συμμόρφωση κατά ISO 9001 ως προς τη Διαχείριση Ποιότητας, κατά ΕΝ 1090 Execution Class 3 ως προς τη σήμανση CE και κατά ΕΝ ISO 3834 ως προς τις Απαιτήσεις Ποιότητας για Συγκολλήσεις Τήξεως.
EN 1090 ΣΗΜΑΝΣΗ CE
Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη κατά ΕΝ 1090 από την TÜV Austria για κατασκευές δομικού χάλυβα έως και Execution Class 3. Σε συμμόρφωση με τον κανονισμό 305/2011/EU του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 9ης Μαρτίου 2011 (Construction Products Regulation ή CPR) το πιστοποιητικό Factory Production Control του εργοστασίου μας (0906 – CPR – 2025118000637) διασφαλίζει στους πελάτες μας ότι τα παραγόμενα προϊόντα είναι ελεγχόμενης ποιότητας. Επιπλέον σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό EN 1090-1:2009+A1:2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είμαστε πιστοποιημένοι για την κατασκευή συγκολλητών δομικών στοιχείων από χάλυβα προορισμένων για εφαρμογές που φέρουν φορτία. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προτύπου, εκτελούμε το απαιτούμενο επίπεδο Μη Καταστροφικών Ελέγχων στις κατασκευές μας, ο εξοπλισμός και τα αναλώσιμα συγκολλήσεών επιθεωρούνται τακτικά, καθώς και οι διαδικασίες και προμηθευτές βαφών μας.

Η Σήμανση CE που φέρουν οι κατασκευές μας υποδεικνύει ότι είναι συμμορφούμενες με την Οδηγία Κατασκευαστικών Προϊόντων της ΕΕ, ικανοποιούν τις απαιτήσεις ασφάλειας, υγιεινής και στατικής αντοχής και πληρούν τις προϋποθέσεις για την ελεύθερη μετακίνηση αγαθών εντός της Ευρωπαϊκής Αγοράς. Αυτό αφαιρεί τους εμπορικούς φραγμούς που δημιουργούνταν από διαφορετικά κατασκευαστικά πρότυπα στα κράτη μέλη.

Τα δομικά στοιχεία κατηγοριοποιούνται σε 4 διαφορετικές κλάσεις ανάλογα με το επίπεδο συνεπειών και την κατηγορία χρήσης.

  • Execution Class 1 – Αγροτικές και προσωρινές δομές.
  • Execution Class 2 – Κτίρια
  • Execution Class 3 – Γεφυροποιία
  • Execution Class 4 – Ειδικές Κατασκευές (π.χ. Σταθμοί Ενέργειας)

Η πιστοποίηση Execution Class 3 μας επιτρέπει να υλοποιήσουμε ένα τεράστιο εύρος τεχνικά απαιτητικών κατασκευών.

ISO 9001
Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την ανέγερση χαλύβδινων κατασκευών. Για τη διασφάλιση της επαναληψιμότητας του ποιοτικού επιπέδου όλων των παραγόμενων προϊόντων μας, εφαρμόζουμε ένα ενδελεχές Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, οι διαδικασίες του οποίου καλύπτουν όλες τις διεργασίες από την αρχική ζήτηση, στην προμήθεια υλικών, την εξωτερική ανάθεση, την κατασκευή και την ανέγερση. Τα έντυπα του συστήματος εξασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα των υλικών, τη διαχείριση των αποθεμάτων, την εκπαίδευση προσωπικού, τη συντήρηση του εξοπλισμού και τους ελέγχους της παραγωγής.